Algemene Voorwaarden

Oosterpoort Opleidingen BV | Oosterpoort Beroepsopleiding BV | Oosterpoort Opleidingen Friesland BV

Deze algemene voorwaarden dateren van januari 2022 en zijn van toepassing op Oosterpoort Opleidingen BV, Oosterpoort Beroepsopleiding BV en Oosterpoort Opleidingen Friesland BV

Artikel 1 – Definities

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Incompany-/maatwerkopleiding: een opleiding die Oosterpoort Opleidingen verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.
 • Klant:
  • (I) elke particulier die bij Oosterpoort Opleidingen een opleiding afneemt of
  • (II) elk bedrijf/elke instelling/elke organisatie die bij Oosterpoort Opleidingen een opleiding of een incompany-/maatwerkopleiding afneemt.
 • Lesmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander
  materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
 • Oosterpoort Opleidingen BV, Oosterpoort Beroepsopleiding BV en Oosterpoort Opleidingen Friesland BV (t.h.o.d.n. Oosterpoort- en Knol Opleidingen): Hierna te noemen Oosterpoort Opleidingen
 • Opleiding: een door Oosterpoort Opleidingen verzorgde opleiding, training, cursus, rijopleiding, praktijkles, theorieles, Code95 nascholing, dan wel enige andere vorm van onderwijs. Een opleiding kan bestaan uit een of meerdere opleidingsonderdelen zoals: praktijklessen, theorielessen, cursussen, examens, dan wel enige andere vorm van onderwijs.
  • Onder opleiding wordt tevens verstaan een opleidingspakket: een door Oosterpoort Opleidingen samengestelde combinatie van opleidingsonderdelen die, al dan niet met een bepaalde korting of ander voordeel voor de klant, kan worden afgenomen.
 • Overeenkomst op Afstand: een opleidingsovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Opleidingsovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand, tussen Oosterpoort Opleidingen en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Oosterpoort Opleidingen, al dan niet ten behoeve van werknemers van die klant.
 • Website: de website van Oosterpoort Opleidingen: www.oosterpoort.nl of www.berendknol.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Op alle producten, diensten, offertes, aanbiedingen, adviezen, opleidingen, opleidingsovereenkomsten, opdrachten, mededelingen en werkzaamheden van Oosterpoort Opleidingen, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Oosterpoort Opleidingen wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Oosterpoort Opleidingen en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.
 4. In de gevallen waarin de betreffende opleidingsovereenkomst en/of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal Oosterpoort Opleidingen een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 3 – Algemene afspraken

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding naar het oordeel van Oosterpoort Opleidingen onvoldoende is, staat het Oosterpoort Opleidingen vrij om met de klant overeen te komen de opleiding te annuleren, de opleiding te verplaatsen of de klant een vergelijkbare opleiding aan te bieden.
 2. Bij ziekte en/of verhindering van een instructeur, docent of examinator zal Oosterpoort Opleidingen voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Oosterpoort Opleidingen de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden aangeboden.
 3. Indien een opleiding, na het oordeel van Oosterpoort Opleidingen, vanwege slechte weersomstandigheden niet kan worden aangeboden zal Oosterpoort Opleidingen de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog kan worden gegeven.
 4. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden maar het wel verantwoord is om rijles te geven kan Oosterpoort Opleidingen besluiten om de examenrit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles zullen verrekend worden met de kosten van het examen.
 5. Bij een defect aan een voertuig, waardoor deze niet voor de opleiding inzetbaar is zal Oosterpoort Opleidingen – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk is, zal Oosterpoort Opleidingen de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel komen hoe de opleiding alsnog voortgezet kan worden.
 6. Indien de klant niet aanwezig is voor de opleiding, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. In geval van een praktijkles zal de instructeur 10 minuten op de afgesproken plek wachten en telefonisch contact opnemen.
 7. Oosterpoort Opleidingen kan nimmer door de klant voor gemaakte kosten of (bedrijfseconomische) schade zoals gemaakte reiskosten, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet en niet gewerkte uren aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering of afzegging van een opleiding.
 8. Wanneer er een opleidingspakket is afgesloten met een examengarantie dan kan deze alleen gebruikt worden indien het gegeven lesadvies opgevolgd wordt. De lessen dienen afgenomen te zijn bij Oosterpoort Opleidingen. Indien een klant minder lessen afneemt dan geadviseerd of deze afneemt bij een andere opleider komt de examengarantie te vervallen.
 9. Indien de klant zich, naar het oordeel van Oosterpoort Opleidingen, onacceptabel gedraagt tijdens de opleiding kan Oosterpoort Opleidingen besluiten de opleiding te beëindigen.
 10. Voor een correcte uitvoering en facturatie van de opleiding is de klant verplicht de juiste persoonsgegevens en adresgegevens te verstrekken aan Oosterpoort Opleidingen. Gedurende de looptijd van de opleiding is de klant verplicht minimaal 2 weken voor ingang van een adreswijziging dit schriftelijk aan Oosterpoort Opleidingen door te geven.

Artikel 4 – Opleidingsovereenkomst

 1. De klant gaat een opleidingsovereenkomst met Oosterpoort Opleidingen aan door middel van de inschrijving voor een opleiding. Inschrijving kan plaatsvinden op de volgende manieren:
  1. Via het inschrijfformulier op de website
  2. Telefonisch
  3. Per e-mail
  4. Inschrijven op onze locatie
 2. De opleidingsovereenkomst komt tot stand wanneer Oosterpoort Opleidingen de inschrijving schriftelijk of per e-mail aan de klant heeft bevestigd. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de opleidingsovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen (waaronder gezondheidsverklaring of vereiste rijbewijscategorie) is voldaan, komt de opleidingsovereenkomst tot stand.
 3. Als startdatum van de opleiding wordt verstaan:
  1. de datum van de eerste bijeenkomst of les
  2. de datum van het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op fysieke of elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Is de klant een particulier is dan heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen voorafgaand aan de opleiding, zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Oosterpoort Opleidingen schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
 2. Indien de klant lesmateriaal heeft ontvangen dient dit zo snel mogelijk te worden teruggestuurd. De kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor rekening van de klant. Het terugsturen is voor risico van de klant. Is het lesmateriaal beschadigd, dan zullen de kosten hiervoor in rekening gebracht worden bij de klant.
 3. Geen recht op herroeping bestaat indien:
  1. Een klant zich 14 dagen (of minder) voor aanvang van een opleiding inschrijft.
  2. Een theorie- of praktijkexamen reeds op naam van de klant is gereserveerd
 4. Oosterpoort Opleidingen zal, in geval van herroeping op haar beurt alle reeds van de klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Annulering van een opleiding

Is de wettelijke bedenktijd vervallen óf is de opleiding reeds begonnen, dan kan de klant een opleiding annuleren met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Annuleren van een opleiding

 1. Bij annulering van een reeds geplande opleiding is de klant het volgende verschuldigd:
  • 100% van de prijs bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding
  • 75% van de prijs bij annulering binnen 2 week voor aanvang van de opleiding
  • 50% van de prijs bij annulering binnen 3 week voor aanvang van de opleiding
  • 25% van de prijs bij annulering binnen 4 week of langer voor aanvang van de opleiding
 2. Eenmaal op naam gereserveerde theorie- en/of praktijkexamens kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering is de klant verschuldigd:
  • 100% van de prijs van het betreffende examen
 3. Beschikbaar gesteld les- of onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze is aangeboden of reeds geopend / gebruikt kan niet worden teruggenomen.

Annuleren van praktijklessen

 1. Wanneer er sprake is van een dagopleiding inclusief een praktijkexamen - zoals dagopleiding BE, of dagopleiding bromfiets praktijk - dan gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 6.1.
 2. Losse praktijklessen voor het rijbewijs A, BA, B kunnen kosteloos worden geannuleerd indien annulering plaatsvindt minimaal 2 werkdagen (maandag t/m zaterdag) voor aanvang van de praktijkles.
 3. Losse praktijklessen voor het rijbewijs BE, C1, C1E, C, CE , D, DE, Taxi kunnen kosteloos worden geannuleerd indien annulering plaatsvindt minimaal 3 werkdagen (maandag t/m zaterdag) voor aanvang van de praktijkles.
 4. Er kunnen niet meer dan 4 praktijklessen in een periode van één week worden geannuleerd.
 5. Bij te late annulering van praktijklessen of niet verschijnen wordt 100% van de prijs van de praktijkles in rekening gebracht.

De klant is deze kosten niet verschuldigd indien Oosterpoort Opleidingen voor aanvang van de opleiding de gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op Oosterpoort Opleidingen rust niet de verplichting zich daarvoor extra in te spannen.

Artikel 7 - Annuleren van een opleidingspakket

Een opleidingspakket is een door Oosterpoort Opleidingen samengestelde combinatie van opleidingsonderdelen, al dan niet met een bepaalde korting of ander voordeel voor de klant. Voorbeelden van een opleidingspakket zijn: Garantiepakket Auto, Bromfiets Praktijk & Theorie, Motorrijbewijs Pakket, Pakket Rijbewijs C of D, Code95 Pakket, Pakket Taxichauffeur.

Een opleidingspakket kan worden geannuleerd met in achtneming van de volgende voorwaarden:

 1. Voor het annuleren van een opleidingspakket wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht
 2. Voor het annuleren van reeds geplande opleidingen/opleidingsonderdelen die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6
 3. Voor het annuleren van reeds geplande examens die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.2
 4. Voor het retourneren van lesmaterialen die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.3
 5. Voor het annuleren van reeds afgesproken praktijklessen die deel uit maken van een opleidingspakket, gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6.4 t/m 6.8

Eventuele tegoeden worden berekend door de reguliere losse tarieven van reeds afgenomen opleidingsonderdelen tezamen met de waarde van eventuele verstrekte kortingsbonnen op te tellen en deze van de prijs van het opleidingspakket af te halen.

De klant is deze kosten niet verschuldigd indien Oosterpoort Opleidingen voor aanvang van de opleiding de gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op Oosterpoort Opleidingen rust niet de verplichting zich daarvoor extra in te spannen.

Artikel 8 - Uitzonderingen waarbij er een opleidingsonderdeel kosteloos geannuleerd mag worden:

 1. Wanneer er een opleidingsonderdeel gepland staat op de dag van het overlijden van een eerste- of tweedegraads familielid
 2. Wanneer er een opleidingsonderdeel gepland staat op de dag van de begrafenis van een eerste- of tweedegraads familielid.
 3. In geval van spoedopname in het ziekenhuis.

In bovenstaande gevallen mag Oosterpoort Opleidingen hiervan bewijs opvragen. Examengelden maken geen onderdeel uit van deze uitzondering. Hierbij verwijzen wij naar de voorwaarden van het desbetreffende exameninstituut.

Artikel 9 - Verplaatsen of wijzigen van de opleiding

 1. Oosterpoort Opleidingen kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Oosterpoort Opleidingen. Oosterpoort Opleidingen zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag van € 25,- aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen
 2. Oosterpoort Opleidingen kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding wijzigen naar een andere opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een opleiding ligt uitsluitend bij Oosterpoort Opleidingen. Oosterpoort Opleidingen zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag van € 25,- aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen.

Artikel 10 – Cadeaubon / kortingsbon voorwaarden

Bij Oosterpoort Opleidingen zijn cadeaubonnen verkrijgbaar voor opleidingen. Cadeaubonnen worden op verzoek van een klant gemaakt. Kortingsbonnen worden soms verstrekt als onderdeel van een opleiding of opleidingspakket.

 1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de cadeaubon/kortingsbon of in de begeleidende mail of brief. Iedere cadeaubon/kortingsbon is gedurende een bepaalde periode geldig, met een maximum van 1 jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de cadeaubon/kortingsbon niet meer worden gebruikt.
 2. Cadeaubonnen / kortingsbonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld
 3. Cadeaubonnen / kortingsbonnen kunnen niet worden geretourneerd
 4. Indien een Cadeaubon / kortingsbon eenmaal is verstrekt en een onderdeel is van een opleiding of opleidingspakket, dan wordt, bij annulering, de waarde van de cadeaubon / kortingsbon verrekend met het tegoed. De cadeaubon / kortingsbon blijft zijn geldigheid behouden.

Artikel 11 – Betaling en tarieven

 1. Betaling van opleidingen kan contant of per pin op ons kantoor, online via IDeal of door middel van vooraf overmaken.
 2. Betaling van opleidingen geschiedt vooraf tenzij anders overeengekomen. Voor particulieren en bedrijven geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim
 3. Indien de afgenomen opleiding of ander product niet tijdig betaald is kan Oosterpoort Opleidingen de opleiding stilzetten of beëindigen. Ook kan Oosterpoort Opleidingen te allen tijde vooruitbetaalde examens verrekenen zonder toestemming van leerling of opdrachtgever. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 4. Mochten er meer praktijklessen vooruit zijn betaald dan zijn afgenomen, dan zullen deze na afronding van de opleiding door Oosterpoort Opleidingen worden gecrediteerd en teruggestort.
 5. Oosterpoort Opleidingen zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van de Opleiding. Een opleiding, bestaande uit meerdere opleidingsonderdelen kan meerdere btw-tarieven bevatten.
 6. Een wettelijk erkende opleiding is vrijgesteld van btw voor particulieren.
 7. Oosterpoort Opleidingen is gerechtigd de prijzen, ook als deze tot stand zijn gekomen na het sluiten van de opleidingsovereenkomst, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen, stijgingen van sociale- en overheidslasten, stijging van brandstofprijzen of aanpassing van examengelden van examenbureau’ s.
 8. Prijzen van opleidingen of opleidingsonderdelen die niet binnen een termijn van 18 maanden zijn afgenomen of aangepast zullen worden gecorrigeerd naar de actuele prijs van de betreffende opleiding.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Oosterpoort Opleidingen

 1. Oosterpoort Opleidingen is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een klant als gevolg van een ongeval gedurende de opleiding leidt, tenzij de verzekering van Oosterpoort Opleidingen dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van Oosterpoort Opleidingen valt.
 2. Oosterpoort Opleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met een opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt door medewerkers van Oosterpoort Opleidingen, waaronder klantenservice medewerkers, accountmanagers, opleidingsadviseurs, docenten, instructeurs alsmede via het lesmateriaal, offerte of website of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 3. Indien Oosterpoort Opleidingen ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen afspraken zal Oosterpoort Opleidingen zich inzetten voor een deugdelijke oplossing. Indien dit niet lukt is Oosterpoort Opleidingen niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet en niet gewerkte uren. 
 4. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte of onvoorziene afwezigheid van docent / instructeur, defect voertuig, slechte weersomstandigheden of invloeden die buiten de macht van Oosterpoort Opleidingen liggen en welke redelijkerwijs niet te voorzien of te voorkomen zijn.
 5. Oosterpoort Opleidingen zal zich volledig inzetten om de klant in staat te stellen om een rijbewijs, certificaat, diploma, of examens waarvoor de klant zich laat opleiden te kunnen behalen. Indien de klant dit rijbewijs, certificaat, diploma of examen niet (tijdig) behaalt, kan Oosterpoort Opleidingen hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 6. De aansprakelijkheid van Oosterpoort Opleidingen strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Oosterpoort Opleidingen verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Oosterpoort Opleidingen of die door Oosterpoort Opleidingen zijn aangesteld voor de uitvoering van de opleiding).
 7. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 13 – Privacy en persoonsgegevens

 1. Oosterpoort Opleidingen, haar personeel en/of voor Oosterpoort Opleidingen werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. Klanten worden geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt Oosterpoort Opleidingen de aanvraag / inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik. De cursisten-administratie valt onder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.
 3. Oosterpoort Opleidingen houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee zijn dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.
 4. Oosterpoort Opleidingen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het begeleiden en uitvoeren van een opleiding
  2. Het afhandelen van de betaling
  3. Klanten te kunnen bellen, e-mailen of sms’en indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  4. Klanten te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
  5. Om goederen en diensten bij klanten af te leveren
  6. Oosterpoort Opleidingen analyseert het gedrag van klanten op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van klanten.
  7. Oosterpoort Opleidingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Oosterpoort Opleidingen hanteert de termijnen zoals deze bij de wet zijn bepaald.
 5. Klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 6. Alle details over privacy bij Oosterpoort Opleidingen staan in onze privacy verklaring op www.oosterpoort.nl/privacy.

Artikel 14 – Businesspartners

 1. Oosterpoort Opleidingen is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door Oosterpoort Opleidingen geautoriseerde partner te laten verzorgen, in welk geval de opleidingsovereenkomst tussen de klant en Oosterpoort Opleidingen en deze algemene voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Oosterpoort Opleidingen verstrekte en samengestelde lesmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Oosterpoort Opleidingen. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Oosterpoort Opleidingen.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan Oosterpoort Opleidingen verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 16 – Klachten

 1. Klachten over dienstverlening van Oosterpoort Opleidingen kunnen worden ingediend volgens de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is te vinden op: https://www.oosterpoort.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen door Oosterpoort Opleidingen worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website. 


Heeft dit antwoord jou niet geholpen? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op!


Telefoon

Particuliere opleidingen: 050 31 31 330
Beroepsopleidingen: 050 311 58 44

Contactformulier

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met je op!

Stel uw vraag

© 2021 Oosterpoort Opleidingen | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookies

Website door Mint