Home  ›  

Algemene Voorwaarden – Oosterpoort Vakopleiding B.V.

Betreft: Beroepsopleidingen & zakelijk

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Cursusgeld: het cursusgeld van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de website.
In company- / Maatwerkopleiding: een Opleiding die Oosterpoort Vakopleiding B.V. verzorgt voor een Opdrachtgever in besloten kring voor een door de Opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers.
Opdrachtgever: elke particulier, bedrijf of instelling die bij Oosterpoort Vakopleiding B.V. een opleiding afneemt of elke particulier, bedrijf of instelling die die bij Oosterpoort Vakopleiding B.V. een In company-/Maatwerkopleiding afneemt.
Cursist: De persoon die deelneemt aan de cursus of Opleiding.
Lesmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
Opleiding: een door Oosterpoort Vakopleiding verzorgde (rij-)opleiding, cursus, training, her- of bijscholing, omscholing, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
Overeenkomst op Afstand: een opleidingsovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Opleidingsovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Oosterpoort Vakopleiding en een Opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Oosterpoort Vakopleiding, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Opdrachtgever.
Website: de website van Oosterpoort Vakopleiding B.V. : www.oosterpoort-vakopleiding.nl

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten, opdrachten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen, werkzaamheden en verdere overeenkomsten met Oosterpoort Vakopleiding B.V.

Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Oosterpoort Vakopleiding wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Oosterpoort Vakopleiding en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

Opleidingsovereenkomst

De Opdrachtgever gaat een Opleidingsovereenkomst met Oosterpoort Vakopleiding B.V. aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats door middel van: (i) het inschrijfformulier van Oosterpoort Vakopleiding B.V., (ii) telefonische aanmelding voor een opleiding, (iii) per e-mail via het door Oosterpoort Vakopleiding B.V. digitaal verstrekte inschrijfformulier, (iv) via het inschrijfformulier op de Website, (v) door middel van goedkeuring van een door Oosterpoort Vakopleiding B.V. uitgebrachte offerte of (vi) door middel van het goedkeuren van een door Oosterpoort Vakopleiding B.V. opgesteld opleidingsplan na een afgenomen proefles of intakegesprek.

Elke opdracht c.q. inschrijving die door Oosterpoort Vakopleiding B.V. aan de Opdrachtgever is bevestigd, wordt door Oosterpoort Vakopleiding B.V. als bindend beschouwd, tenzij deze bevestiging binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken en de deelnemer nog niet gestart is met de opleiding.

Annulering Opleiding

Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of opleidingsonderdeel naar het oordeel van Oosterpoort Vakopleiding B.V. onvoldoende is, staat het Oosterpoort Vakopleiding B.V. vrij om met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende Opleiding of opleidingsonderdeel op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Oosterpoort Vakopleiding B.V. en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de Opdrachtgever het recht de betreffende Opleiding of opleidingsonderdeel kosteloos te annuleren.

Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding of In company-/Maatwerkopleiding heeft de Opdrachtgever het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Oosterpoort Vakopleiding B.V. van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (al dan niet verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.

In geval van annulering geldt (onverminderd de bedenk tijd zoals bedoeld in de Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Oosterpoort Vakopleiding B.V. gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

Los geboekte en afzonderlijke praktijk- en theorielessen (niet behorend tot een Opleiding) kunnen kosteloos worden geannuleerd indien die annulering plaatsvindt uiterlijk 3 werkdagen voor de dag waarop de betreffende les plaatsvindt. Anders is het volledige lesgeld verschuldigd. (De zaterdag wordt niet als werkdag beschouwd).

Vindt annulering van een Opleiding (theorie of praktijk) plaats dan is het volgende verschuldigd:

  • Annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste activiteit:100% van het cursusgeld;
  • Annulering tot twee weken voor aanvang van de eerste activiteit: 75% van het cursusgeld;
  • Annulering tot vier weken voor aanvang van de eerste activiteit: 50% van het cursusgeld;
  • Annulering tot zes weken voor aanvang van de eerste activiteit: 25% van het cursusgeld.

De Opdrachtgever is deze kosten niet verschuldigd als Oosterpoort Vakopleiding B.V. voor de aanvang van de opleiding de voor de Opdrachtgever gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op Oosterpoort Vakopleiding B.V. rust niet de verplichting zich daarvoor extra inspanning te getroosten.

Indien er een annuleringsverzekering voor de opleiding is afgesloten, dan kan hierop een beroep worden gedaan; deze zal conform de polisvoorwaarden de annulering beoordelen.

Wanneer er geen annuleringsverzekering is afgesloten, dan kunnen praktijk- en theorielessen in de volgende gevallen kosteloos worden geannuleerd:

  • wanneer er een overlijden in de naaste familie is, en de begrafenis op de rijlesdag valt;
  • ingeval van spoedopname van de cursist in het ziekenhuis. Dit alleen ter beoordeling van Oosterpoort Vakopleiding B.V.; in alle gevallen moet dit schriftelijk aangetoond worden.

Overeenkomst op Afstand

Indien de Opdrachtgever een particulier is, heeft de Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

In geval van ontbinding dient de Opdrachtgever het ontvangen Lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Oosterpoort Vakopleiding B.V. terug te zenden. Oosterpoort Vakopleiding B.V. is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de Opdrachtgever.

Geen recht op ontbinding bestaat als de Opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Betalingen en prijzen

Betaling van alle diensten en producten die Oosterpoort Vakopleiding B.V. aanbieden zijn à contant of er bestaat de mogelijkheid om de lessen vooraf te voldoen. Dit kan door deze contant of per pin bij ons kantoor te voldoen, of door betaling (per iDeal) van een door de Opdrachtgever digitaal ontvangen factuur per e-mail. Mochten er meer lessen vooruit zijn betaald dan zijn afgenomen, dan zullen deze na beëindiging van de opleiding door Oosterpoort Vakopleiding B.V. worden gecrediteerd. Retourbetalingen vinden plaats binnen 10 werkdagen.

Wanneer er sprake is van diensten, die door Oosterpoort Vakopleiding B.V. worden aangeboden en door middel van een nota gefactureerd zullen worden, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen door middel van een door de Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging dient op origineel bedrijfspapier van de Opdrachtgever te worden aangeleverd en getekend te zijn door de directeur of zijn vervanger die bevoegd is tot het geven van opdrachten aan derden.

Wanneer Opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan kan Oosterpoort Vakopleiding B.V. te allen tijde de gelden van vooruitbetaalde examens of voertuig inhuur hiermee verrekenen, dit zonder toestemming van cursist of Opdrachtgever. Over de in rekening gebrachte diensten worden factuurkosten in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, kan de cursist zelf voor de kosten van de opleiding worden aangesproken.

Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de Opdrachtgever, is hij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij buitengerechtelijke invordering is de Opdrachtgever naast de vergoeding van de rente een vergoeding voor incassokosten verschuldigd van 15% van de vordering met een minimum van € 100,00. Bij niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever heeft Oosterpoort Vakopleiding het recht om de desbetreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

De Opdrachtgever kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd.

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Betaling van alle Opleidingen die door Oosterpoort Vakopleiding B.V. worden aangeboden, dient vooraf te geschieden conform bovengenoemde voorwaarden. Oosterpoort Vakopleiding verstrekt dan een betalingsbewijs dat bij aanvang van de cursus aan de docent getoond dient te worden.

Gemaakte afspraken door derden met Oosterpoort Vakopleiding B.V. over het lessen op rekening mogen alleen gedaan worden na goedkeuring van de directie. Ook kan de directie van Oosterpoort Vakopleiding B.V. zonder opgave van reden het lessen op rekening stopzetten.

Oosterpoort Vakopleiding B.V. is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de prijzen van aangeboden diensten te verhogen. De cursist of Opdrachtgever heeft dan het recht om de opleiding te staken, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.

Afspraken

Oosterpoort Vakopleiding B.V. kan, wanneer er sprake is van overmacht, slechte weersomstandigheden en binnengekomen examens, te allen tijde de praktijk- en theorieopleidingen afzeggen. Oosterpoort Vakopleiding B.V. kan nimmer door de opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.

Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten.

Oosterpoort Vakopleiding B.V. kan in het geval van overmacht, ziekte, vakantie of een snipperdag van de instructeur, een andere instructeur aanwijzen om de lessen of de cursus voor hem waar te nemen. Mocht de cursist dit bezwaarlijk vinden, dan kan hij hiervan melding doen aan de verkeersschool na de eerstvolgende les. Eventueel kan dan besloten worden om de opleiding tijdelijk stil te zetten, of om een andere vervanger aan te wijzen.
Deze regeling is niet van toepassing op opleidingen waarvan het praktijkexamen al vaststaat.

Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, en het wel verantwoord is om rijinstructie te geven, dan kan Oosterpoort Vakopleiding B.V. besluiten om de examenrit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles zullen verrekend worden met de inhuur van het voertuig voor het examen.

Wettelijke verplichtingen

De cursist verklaart hierbij dat hij bij deelname aan de praktijklessen op de openbare weg ten tijde van de eerste afspraak 18 jaar is, in het bezit is van de benodigde certificaten c.q. rijbewijzen voor de betreffende categorie en dat hem niet bij gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.

Indien mocht blijken dat de door de cursist bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de cursist Oosterpoort Vakopleiding B.V. volledig, en zal de cursist eventueel alle ter zake aan Oosterpoort Vakopleiding B.V. opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

De cursist heeft zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij bij de praktijk- en theorie-examens van de BNOR, CCV en het CBR over de benodigde examenbescheiden beschikt. Deze bescheiden staan vermeld in de exameneisen BNOR, CCV en het CBR. Deze liggen ter inzage bij Oosterpoort Vakopleiding B.V. Op verzoek kunnen deze naar de cursist worden toegezonden.

Oosterpoort Vakopleiding B.V. zorgen ervoor dat de rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Oosterpoort Vakopleiding B.V. kunnen de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist en/of zijn gedragingen.

Cursisten die instructie krijgen rijden geheel op eigen risico, zowel op ons verkeers-oefenterrein als op de openbare weg. Oosterpoort Vakopleiding B.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die kan ontstaan tijdens de praktijklessen. Deze is geheel voor het risico van de cursist zelf. Oosterpoort Vakopleiding B.V. vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de praktijklessen op de openbare weg alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van alle voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen en medicijnen en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Lichamelijke of materiële schade van de kandidaat zelf die niet verhaald kan worden op derden, kan niet verhaald worden Oosterpoort Vakopleiding B.V.

Garantie

Oosterpoort Vakopleiding B.V. zullen alle inspanningen verrichten die nodig zijn om de cursist in staat te stellen om het examen waarvoor de cursist zich heeft laten opleiden te kunnen behalen. Indien de cursist het examen niet behaalt, kan Oosterpoort Vakopleiding B.V. hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Ook wanneer het niet behalen van een examen veroorzaakt wordt door derden kan de aansprakelijkheid niet worden verhaald op Oosterpoort Vakopleiding B.V.

Examengaranties, rijbewijsgaranties, en/of cursusgaranties worden alleen verstrekt indien de cursist alle lessen van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven heeft gevolgd en betaald. Deze garanties vervallen 6 maanden na het laatste examen of na de laatste cursusdag.

Wanneer opdrachtgever een opleiding heeft afgesloten met een examengarantie en/of rijbewijsgarantie dan kan hij alleen gebruikmaken van de genoemde garantie indien opdrachtgever de lessen die geadviseerd zijn door zijn rijinstructeur ook gevolgd en betaald heeft.

Privacy

Personen die een product of dienst afnemen bij Oosterpoort Vakopleiding BV, worden geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt Oosterpoort Vakopleiding BV de aanvraag / inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik.

De cursisten-administratie valt onder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Oosterpoort Vakopleiding B.V. houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee zijn dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Deze statische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Oosterpoort Vakopleiding B.V. Protonstraat 5-1 9743 AL te Groningen. Oosterpoort Vakopleiding verwerkt klachten via een zelf opgelegde klachtenprocedure. U kunt de klachtenprocedure inzien via de Website of opvragen via uw contactpersoon bij Oosterpoort Vakopleiding B.V.


‹ Ga terug naar meest gestelde vragenHeeft dit antwoord jou niet geholpen? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op!


Telefoon

Particuliere opleidingen: 050 31 31 330
Beroepsopleidingen: 050 311 58 44

Contactformulier

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met je op!

Stel uw vraag

© 2018 Oosterpoort Opleidingen | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookies

Website door Mint